Čo ohrozuje tradičnú rodinu? LGBTI komunita či kultúrne vojny? (Výsledky)

Čo je “tradičná rodina”? A skutočne ju ohrozuje LGBTI komunita? Či problém spočíva skôr v iných faktoroch? Práve na tieto otázky sme hľadali odpoveď spolu s 287 diskutujúcimi, ktorí spolu odovzdali 8800 hlasov a 83 komentárov. V čom sme teda dokázali nájsť zhodu na jednu z najkontroverznejších tém?

Kompletný report z diskusie si môžete stiahnuť aj v PDF podobe.

Najkonsenzuálnejšie komentáre

  1. Rodina by mala najmä prinášať lásku a zabezpečovať sociálnu a citovú stabilitu jej členom. [17]
  2. Rodinu ohrozuje alkoholizmus. [7]
  3. Pre dieťa je vhodnejšie, ak vyrastá v láskavej rodine než v detskom domove. [14]
  4. Každý si zaslúži rešpekt, pokým neubližuje druhým. [21]
  5. Rodinu ohrozuje ekonomická neistota. [5]
  6. Ľudia by si mali byť rovní vo svojich právach a povinnostiach. [18]
  7. Rodinu ohrozuje celospoločenská nestabilita, rozhádanosť a narastajúca nenávisť. [22]
  8. Rodinu ohrozuje domáce násilie a nenávisť. [8]
  9. Rodinu ohrozuje nedostatok podpory zo strany štátu. [9]

Kto sa zapojil?

Priestorové vykreslenie názorových skupín.

Skupina A

Účastníci zo skupiny A si myslia, že tradičná rodina je len otec, matka a deti [0]. Na strane druhej však uznávajú, že „ak si našli rozvedení rodičia nových parterov a spoločne vychovávajú deti, stále ide o rodinu” [13].

Diskutujúci zo skupiny A vnímajú ako ohrozenie rodiny aj LGBTI komunitu [3]. Zrejme aj preto, že viac ako polovica z nich si myslí, že „LGBTI páry nie sú prirodzené a preto ma iritujú” [2]. Na strane druhej však deklarujú, že nemajú nič “proti registrovaným partnerstvám, ale aby vychovávali deti dve osoby rovnakého pohlavia, je nebezpečné pre zdravý vývoj detí” [32].

Skupina B

Diskutujúci z prvej skupiny B vnímajú rodinu ako organický koncept, ktorý nie je nevyhnutne viazaný na presne definovanú skupinu osôb, ale skôr na účel, ktorý plní. Z tohto dôvodu si myslia, že rodina nie je len otec, matka a deti [0], ale aj širší okruh ľudí.

Práve z týchto dôvodov vnímajú koncept tradičnej rodiny ako mýtus, keďže žijeme v spoločnosti kde polovica manželstiev končí rozvodom [12]. Brojenie proti LGBTI komunite v mene ochrany tradičnej rodiny preto vnímajú ako zneužívanie tohto pojmu populistami na zakrytie iných motívov (homofóbia, xenofóbia) [1].

Konsenzuálne hodnoty

Diskusia ukázala zhodnú podporu nosných pilierov našej spoločnosti – princípov rovnosti, slobody, tolerancie a vzájomného rešpektu.

Tretí najkonsenzuálnejší komentár ukazuje spoločné uznanie v to, že „každý si zaslúži rešpekt, pokým neubližuje druhým” [21]. Toto presvedčenie potvrdzuje zhoda aj na tom, že „môžeme byť kým chceme a robiť čo chceme, ak neubližujeme druhým” [53]. V top desiatich konsenzuálnych komentároch sa taktiež vyskytol názor, že „ľudia by si mali byť rovní vo svojich právach a povinnostiach” [18]

Čo je rodina?

Diskusia ukázala, že sami nemáme úplne jasno v tom, čo koncept tradičnej rodiny predstavuje. To nám však nebránilo v identifikovaní kľúčových funkcií, ktoré sú pre zdravé a funkčné rodiny nevyhnutnosťou.

Rodina nie je len otec, matka a deti. Napriek tomu, že skupina B jednoznačne nesúhlasila s týmto tvrdením, na základe ostatných hlasovaní možno usúdiť, že v konečnom dôsledku vnímajú ako súčasť rodiny aj širší okruh ľudí. Svedčia o tom ich názory, že rodinou sú napríklad aj rozvedení manželia s deťmi [13], starí rodičia [59], či aj najlepší priatelia [10].

Napriek týmto nejasnostiam však mala drvivá väčšina diskutujúcich jasno v tom, že rodina je primárne definovaná cez funkcie, ktoré plní. Najkonsenzuálnejší názor diskusie spočíval v tom, že „rodina by mala najmä prinášať lásku a zabezpečovať sociálnu a citovú stabilitu jej členom. [17]”

Čo ohrozuje rodiny?

Vzájomná diskusia ukázala, že hrozby rodiny vnímame primárne inde ako v LGBTI komunite. Hlavné faktory vplývajúce na zdravé fungovanie rodiny spočívajú v dvoch rovinách – spoločenský fenoménoch a nevhodnej štátnej politike.

Diskutujúci konsenzuálne uznávajú, že spomedzi sociálnych faktorov je v kontexte ochrany rodiny problémom alkoholizmus [7], domáce násilie a nenávisť [8], ako aj médiá, promiskuita, peniaze a ego [25].

Okrem toho však vnímame problém aj v neadekvátnej štátnej politike, pretože hrozbu pre rodinu vidíme v nedostatku podpory zo strany štátu [9], ako aj v celkovej ekonomickej neistote [5].

Prekvapivá bola zhoda aj na tom, že „kresťania a konzervatívci musia hľadať príčinu svojho pozvoľného úpadku vo vnútri a nie v druhých,“ [41] ktorý dokresľuje vnímanie spoločnosti diskusie na túto tému.

Postavenie LGBTI komunity v spoločnosti

Napriek tomu, že skupina B vidí v LGBTI komunite ohrozenie rodiny sa ukazuje, že majú pochopenie pre ich spôsob života. Základné východisko spočíva v podpore názoru, že „aj LGBTI sú ľudia” [36] z čoho vyplýva aj zhoda na tom, že „môžeme byť kým chceme a robiť čo chceme, ak neubližujeme druhým” [53].

Na strane druhej však diskusia ukázala z čoho môže prameniť antipatia časti spoločnosti voči LGBTI komunite, keďže diskutujúci sa zhodli na tom, že „je škoda, že v zahraničí sa na Prideoch LGBT prejavujú vulgárne prostitúti. Aj u hetero sú, no neukazujú vulgaritu na verejných pochodoch” [54].

To však nič nemení na vzájomnom uvedomení, že by sme nemali hádzať všetkých do jedného vreca a zovšeobecňovať. Zhodu sme našli na taktiež tom, že “aj v menšinových skupinách je rozdiel v zaradení. Slušní LGBTI, sú obohatením a pomocou spoločnosti rovnako ako heterosexuáli” [68].

Záver

Diskusia o spoločenskom postavení LGBTI komunity a párov rovnakého pohlavia dlhodobo polarizuje nie len našu spoločnosť. DEMDIS diskusia však opäť ukázala, že ak sa sústredíme na vecné argumenty a spoločné hodnoty, tak so správnym nástrojom v rukách sme schopní nachádzať spoločnú reč aj na tie najkontroverznejšie témy.

Konverzácia totiž ukázala, že rodinu primárne definujú jej funkcie, ktoré napĺňa. Ide teda napríklad o zabezpečovanie lásky, či sociálnej, emocionálnej a finančnej stability. V tomto kontexte preto nie je až tak dôležité, či sú jej členmi aj starí rodičia, noví partneri rozvedených manželov, naši priatelia, alebo nezosobášené či bezdetné páry.

Z diskusie zároveň vyplynulo, že ohrozenia rodiny spočívajú najmä v tom, že narúšajú práve tieto funkcie. Hlavné riziká preto spoločne vidíme najmä v ekonomickej nestabilite, domácom násilí, alkoholizme, nedostatku podpory zo strany štátu, či egu. A nie v sexuálnej orientácii členov rodiny.

Ďalším záverom diskusie je potvrdenie konsenzu z predošlých diskusií na tom, že svet je pestrofarebný a nemali by sme odsudzovať autora, ale hodnotiť vecnosť prejavu, ktorý hovorí. Práve tieto hodnoty sa opäť reflektovali v zhode na to, že “Slušní LGBTI, sú obohatením a pomocou spoločnosti rovnako ako heterosexuáli,” ak preto dlhodobo poukazujú na vlastnú diskrimináciu a homofóbiu, mali by sme vzájomne vstupovať do konštruktívnej diskusie. A počúvať, čo chce druhá strana povedať a v čom vidí problémy.

Pretože všetci sme len ľudia, ktorí si zaslúžia rešpekt.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Tím DEMDIS

Polis

Kompletný Polis report nájdete na pol.is/report/r8w8a9pkxkhpcajtnrn9x

Odpojiť Facebook účet

Prečítajte si aj

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.