DEMDIS

Demokracia je v kríze. Naša spoločnosť je polarizovaná, frustrovaná a paralyzovaná. Príčinou je chabá diskusia o dôležitých témach, ktorá prebieha predovšetkým na sociálnych sieťach.

No tie nás uzatvárajú do informačných bublín a zneužívajú naše emócie pre profit. Namiesto hľadania zhody a konštruktívnych riešení sa uchyľujeme k hádkam a vulgarizmom.

Bez diskusie niet demokracie. A bez vecnej a ohľaduplnej výmeny názorov nikdy nenájdeme spoločnú reč. Mali by sme sa preto usilovať o zmysluplnejší dialóg aj v online priestore.

Presne to sa snažíme dosiahnuť projektom DemDis. Naším cieľom je vytvoriť arénu na férovú výmenu názorov a umiernenú konfrontáciu odlišných pohľadov.

Pokým spolu nenájdeme a nevytvoríme alternatívne spôsoby súťaže názorov v online ako aj off-line priestore, ako spoločnosť máme väčší problém, než sa na prvý pohľad zdá.

Čo je našim cieľom?

  • Vytvorenie online deliberatívneho priestoru na férovú súťaž názorov účastníkov diskusie prostredníctvom platformy Pol.is,
  • Usilovanie o participatívne vytváranie diskusných príspevkov do verejného diskurzu s kompetentnými a zainteresovanými stranami sporu,
  • Nachádzanie, agregovanie a formalizovanie konsenzu naprieč polarizovanými skupinami v spoločnosti,
  • Napomáhanie odstraňovaniu patových situácií pri riešení spoločenských problémov,
  • Vykresľovanie ucelenej mozaiku názorov skupín ľudí prostredníctvom pokročilej štatistiky a umelej inteligencie,
  • Spolupracovanie so spoločenskými organizáciami, samosprávami, mimovládnymi organizáciami, politickými stranami, odbormi, či štátom na riešení spoločenských problémov. Jednoducho s každým, kto má záujem zmierňovať konfliktné napätia v spoločnosti.
  • Kooperovanie s mediálnymi portálmi a organizáciami pre účely osvety a informovania verejnosti o tom, že konsenzuálna a konštruktívna diskusia v dnešných časoch nie je fikciou.
  • Zanechanie stopy v kolektívnom vedomí v podobe záznamu a transkripcie prebiehajúcich diskusií.

Ako na to?

Open-source softvér Pol.is predstavuje platformu na agregáciu názorov veľkého počtu ľudí. Autor diskusie nastolí tému a pridá pár počiatočných komentárov, čím rámcuje obsah diskusie. Diskutujúci následne hlasujú za komentáre buď tak, že súhlasia, nesúhlasia, alebo hlasovanie preskočia. Ak komukoľvek v konverzácií jeho názor, má možnosť pridať vlastný komentár, o ktorom budú hlasovať ostatní účastníci. Sofvér v reálnom čase vykresľuje názorové skupiny podľa hlasovania (fig.1).

Zobrazovanie komentárov je pseudonáhodné. Primárne sa zobrazujú komentáre s väčšou mierou konsenzuality a vyšším počtom hlasov, čo umožní presnejší obraz mozaiky názorov. Komentáre, ktoré mnoho diskutujúcich preskočí, sa umiestnia na záver poradovníka. Tým sa zabezpečuje istá forma automoderácie, keďže sa primárne zobrazujú najrelevantnejšie príspevky. Pridanie komentáru môže buď schvaľovať moderátor, alebo ho možno vymazať ex-post.

Počas diskusie možno sledovať komplexný report z konverzácie, ktorý ukazuje hlasovania jednotlivých skupín. Vieme teda zistiť, čo si konkrétne skupiny myslia, na ktorých oblastiach tematiky panuje najväčšia polarizácia a na ktorých zhoda.

Účastníci diskusie môžu s konverzáciou prepojiť svoj účet na Facebooku. To vyústi v zobrazenie ich mena a fotky na grafe. Zároveň tak možno identifikovať účastníka diskusie pre účely istej formy odmeny za konsenzuálny komentár.

Zúčastniť diskusie sa možno cez link priamo na Pol.is, alebo na akejkoľvek inej webovej stránke nahodením tzv. Iframe-u konverzácie na web. Konverzáciu tak možno zdieľať na viacerých portáloch zároveň, pričom údaje sa centrálne zbierajú na serveroch Polisu.

Výsledný report z diskusie ponúka mapu výrokov a účastníkov, ktorá je projekciou informačnej matice do 2D priestoru. Účastníci budú na mape zobrazení blízko seba, ak za jednotlivé komentáre hlasovali podobne. Väčšie vzdialenosti na mape zas vyjadrujú rozdielne názory (fig. 2).

Čo ďalej?

Vzhľadom na výsledky Polisu v zahraničí rovnako ako aj z našich pilotných diskusii sa dá konštatovať, že ide o užitočný nástroj nachádzania konsenzu v polarizovanej spoločnosti.

Naše ďalšie kroky preto smerujú k oslovovaniu rôznych názorových bublín a uľahčeniu ich možnosti vyjadriť svoj názor. Cieľom je vytvorenie prívetivejšej a inkluzívnejšej platformy prostredníctvom nového softvéru.

Projekt usiluje o zmiernenie negatívnych trendov a o budovanie dôvery v zmysel konštruktívnej a konsenzuálnej diskusie. Z tej sa totiž v dnešnom spoločenskom diskurze stal nedostatkový tovar.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžte kontaktovať na kontakt@demdis.sk. Naše aktivity môžete sledovať na našom webe, FB stránke.

Priložte ruku k dielu a skúsme posunúť demokratickú diskusiu na vyšší level. Len spoločnou snahou dosiahneme, aby sa z umiernenej a férovej diskusie nikdy nestal nedostatkový tovar.

Ďakujeme.

Tím DEMDIS

Prílohy

Fig.1: Časť iframe-u diskusie o povinnom očkovaní. Pri tejto konverzácií algoritmus vykreslil tri názorové skupiny – zástancov povinného očkovania (A), dobrovoľného očkovania (B) a odporcov očkovania ako takého (C). Zdroj: diskusiazachranuje.sk/aktualna-tema
Fig. 2: Názorné zobrazenie grafu pri našej pilotnej diskusii na tému “Stojí tvrdý lockdown za psychický breakdown”. Čísla predstavujú komentáre a jednotlivé bodky účastníkov diskusie. Celkový obraz ukazuje, ktoré komentáre a účastníci zastávajú konsenzuálne, či vyhranené názory. Zdroj: https://pol.is/report/r4cmen4zbh4mm7z6pnwds

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.